یکی از قدیمی ترین افسانه  ساکنان آلتایی  در مورد منشاء  قبیله ترکی رکوع، که حتی در چین واقع بودند و بعدا رکوع به جنوب  آلتایی در قرن ۵ قبل میلاد مهاجرت کردند  وبا دو استخراج سنگ آهن شهرت و ثروت کسب نمودند انها کلیهاهالی قبیله خود را طی جنگی از دست دادند و از انها تنها  یک فرد باقی ماند که با ماده گرگی ازدواج کرده و ۷ پسر ماده گرگ از او زایید که برادران از قبایل مونقوت و تانگوت و مانچوت  دخترانی به زنی گرفتند و کم کم افراد ارتش خود را زیاد کردند با فرزندانشان و بعد از ان بود که ترکانرا حکومتی برپا کرده و انتقام نیاکان و تمدن نامود شده خویش را از توپاقاتای (چین ) گرفتن و تا ابد مردمان توپاقاتای (چین ( برده ترکان شدن و بعدها ترکان کله گرگ خاکستری را که بیرق  خودشان بود در ۷ اقلیم جهان از مونقوتا ( موغولستان ) تانگوتا (تنگوزیا ) مانچوتا (منچوری ) توپاقاتتایا (چین ) اهننتا (هندوایران) باتتیا(ایران)  برای همیشه برپا کردند و تانگری این مردمان تووروک را قااقان ۷ اقلیم جهان نمود.