خانه / اخبار / بازتاب رنج و فلاکت اقتصادی مردم در جغرافیای ایران نام در گزارش‌ مجمع جهانی اقتصاد

بازتاب رنج و فلاکت اقتصادی مردم در جغرافیای ایران نام در گزارش‌ مجمع جهانی اقتصاد

اؤیرنجی: اقتصاد و جامعه ایران با بحران در اشتغال و معیشت، رکود اقتصادی طولانی‌مدت، بحران منابع طبیعی، از دست دادنتنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم و سرخوردگی جوانان مواجه است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران پس از ارزیابیگزارش «ریسک‌های جهانی سال ۲۰۲۲» کـه مجمع جهانی اقتصاد منتشر کرد، این موارد را تایید و به طور رسمی اعلامکرد که گزارش این نهاد در مور بحران‌های یادشده صحت دارد.

یافته‌ها در بخش اشتغال نشان می‌دهد بسیاری از مشاغل در ایران به خصوص در بخش خدماتی، امنیت شغلیمناسبی ندارند و آسـیب‌پذیری آن‌ها از بحران‌هـای منطقه‌ای و ملی از جملـه همه‌گیری‌ها یـا محدود شـدن دسترسـی بـهاینترنت بیشتر است.

این گزارش در بخش معیشت هم شاخص فلاکت را هدف می‌گیرد و نشان می‌دهد که از ســال ۱۳۹۵ تــا ۱۴۰۰، ایــنشــاخص بیـش از دو برابـر شـده که این وضعیت ناشی از ترکیب نرخ بیکاری و تورم بالا در اقتصاد ایران است.

بنا بر داده‌های این گزارش، نسـبت هزینـه خالص مسـکن به کل هزینه‌هـای خانوار شهری از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ حدود۱.۳ برابر افزایش داشته است. افزایش هزینه‌هـای مسکن در ایران توان خانوار‌ها برای تامین سایر مخارج ضروری‌‌‌زندگـی را کاهش داده و تامین معیشت آن‌ها را دشوارتر از گذشته کرده است.

شـاخص دیگری کـه روند آن در تحلیـل وضعیت معیشت بررسی شد، فاصله متوسـط درآمـد و هزینـه ماهانـه خانوارهـایایران بـه تفکیک دهک‌های درآمدی اسـت که نشان می‌دهد تامین معیشت و پرداخـت هزینه‌هـا برای درصد قابـل‌توجهـی ازدهک‌های جمعیتی ایران بسیار مشکل شده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، کاهش مصرف سرانه گوشت از ۱۳ کیلو در سال ۱۳۹۰ به شش کیلو درسال ۱۴۰۰ و مصرف سرانه برنج در همین بازه زمانی از ۴۴ کیلو به ۳۵ کیلو از مهم‌ترین نتایج وخامت معیشت مردمایران اعلام شده است.

متغیرهای مرتبط با سرخوردگی گسترده جوانان و روند آن‌ از دیگر بخش‌های مهم این گزارش است. این گزارش می‌گویدنسبت طلاق به ازدواج در دهـه ۱۳۹۰ در جامعه ایران بیش از دو برابر شـده و روبه‌رشد است و در سـبد مصرفیخانوار‌های شهری هم سهم هزینه‌هـای فرهنگی و تفریحی بـه هزینه کل روندی کاهشی را طی می‌کند.

این گزارش نشان می‌دهد که روند متغیر‌های مرتبط با توزیع درآمد در ایران، بهبود پایداری نشان نمی‌دهد و افزایشضریب جینی هم به یکی از عوامل سرخوردگی جوانان در این کشور تبدیل شده است.

رکود اقتصادی طولانی‌مدت از دیگر بحران‌‌های دامنگیر اقتصاد ایران گزارش شده است. این گزارش می‌گوید سـاختارتولیـد در اقتصاد ایران به دلیل ضعیف بودن پول ملی آسیب‌پذیر است و این روند بر تولید تاثیری منفی گذاشته است.

بررسی شاخص محیط کسب‌وکار در ایران هم نشان می‌دهد وضعیت سال ۱۴۰۰ از سـال ۱۳۹۶ بدتر است و در سال‌های۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حتی بـه بیش از ۶ رسـیده اسـت؛ ایـن شاخص بین ۱ تـا ۱۰ است که ۱۰ نشان‌دهنـده بدترین محیطکسب‌وکار است. هـر چـه عدد ایـن شاخص کوچک‌تر باشد، نشان دهنده بهبود فضای کسب‌وکار اسـت.

این گزارش می‌گوید تولید در ایران در حال حاضر در اثر فرآیند‌هایی اتفاق می‌افتد کــه شکننده و آسیب‌پذیرند و ایـنموضوع اقتصاد ایران را در سال‌های اخیر آسیب‌پذیر کرده است. در میان اجزای شاخص کسب‌وکار، شـاخص‌های مالیو اقتصـادی وضعیـت بدتری دارند کـه نیـاز بـه اصلاحات در اقتصـاد و اصلاح و توسعه الگو‌های تامین مالی برایسرمایه‌گذاری را ضروری می‌کند.

بحران منابع طبیعی از دیگر بحران‌هایی است که ایران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و گزارش‌ مجمع جهانی اقتصادهمسو با گزارش‌های نهاد‌های رسمی در جمهوری اسلامی آن را تایید می‌کند. داده‌ها در این زمینه نشان می‌دهد کهکاهش قابل توجه میزان منابع آب تجدید‌پذیر به بروز بحران در ۳۵۵ دشت ایران منجر شده است و هشدار می‌دهد کهایــران از سال ۱۳۸۵ به تنش آبی وارد شده است و در سـال ۱۴۱۵ با کمبود شدید آب مواجه خواهد بود.

از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم‌ها یکی دیگر از بحران‌های گریبانگیر ایران است که تخریب وجزیره‌‌‌ای شدن زیستگاه‌ها، رعایت نشدن حقابه تالاب‌ها و رودخانه‌ها، آلودگی اکوسیستم‌های آبی و خشکی، شکار وصید غیرقانونی و وجود سلاح‌های غیرمجاز از مهم‌ترین مصادیق این بحران‌اند.

بیشتر بخوانید

معلوماتی درباره اینترنت ماهواره‌ای استارلینک

۱- قرار است از سال آینده میلادی روی گوشی های با اندروید ۱۲ بتوان مستقیما …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *