دوشنبه - ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
خانه / آذربایجان / بیانیه تشکل ها و نشریات دانشجویی آزربایجان در اعتراض به امنیتی شدن فضای دانشگاه های آزربایجان جنوبی!

بیانیه تشکل ها و نشریات دانشجویی آزربایجان در اعتراض به امنیتی شدن فضای دانشگاه های آزربایجان جنوبی!

 

” آزادی نه شعاری زیبا در دهان دولت ها بلکه مسیری دشوار پیش روی ملت ها به سوی قله ای به نام انسانیت است ”

محیط دانشگاه الزاما و به فراخور ماهیت آن باید محیطى آزاد و فارغ از تعصب باشد. دانشگاه نه جایگاه یکسان سازى بلکه مکان درک تفاوت ها و نقطه ى آغاز همزیستى تفاوت هاست. دانشگاه بسته نمى تواند محیط اندیشه ورزى و اندیشیدن باشد. دانشگاه بسته عاجز در ایجاد بستر جهت بروز خلاقیت ها مى باشد. دانشگاه بسته نقطه ى آغازیست براى ایجاد جامعه اى بدون روح، جامعه اى که در آن قالبهاى خشک بر ارزشهاى اصیل چیره شوند و انسانهاى ماشینى فارغ از درد هم نوع تولید گردند.
آنچه در جامعه ى ایران به طور عام و در بین اتنیک هاى آن (ملل غیرفارس ایران) به طور خاص با آن مواجه هستیم تلاشى مداوم و محتوم به شکست است، که خواهان به بند کشیدن اراده ى انسان و سرکوب میل به آزادى آن مى باشد. آنان که از دوران رژیم پهلوى پیگیر یکسان سازى هویتى و استحاله ى ملتهاى مختلف از جمله تورک ها در قالب هویتى مبتنى بر تفکرات نژادپرستانه هستند، همچنان دست از آب در هاون کوبیدن نکشیده اند و همچنان قصد درس گرفتن از تاریخ ندارند
و بر جهل مرکب خویش پافشارى مى کنند. این اصرار براى یکسان سازى تا جایى پیش رفته است که به ساحت دانشگاه دست درازى کرده، حتى به قیمت نقض استقلال دانشگاه خواهان به عمل درآوردن منویات خویش مى باشند. تعریف قالب و قواعد خشک و یکسان براى دانشگاه به خصوص وسواس به رعایت این قالبها در فعالیتهاى دانشجویى و محدود کردن فعالیت ها در چارچوبى که حداقل منافاتى با منافع قدرت نداشته باشد، لاجرم در طى زمان ذهن ها را نیز قالبمند کرده و بستر رشد اندیشه و تفکر را از بین خواهد برد.
لذا استقلال دانشگاه و آزادى عمل در فعالیت هاى دانشجویى اصولى هستند که براى ایجاد گفتگو و تولید اندیشه الزامى مى باشند. اصولى که نقض آشکار آنها گاهاً گستاخانه براى اشخاص و جریان هایى مایه ى مباهات مى باشد. تلاش مداوم براى محدود کردن فعالیتهاى دانشجویى دانشجویان آذربایجانى در دانشگاه هاى مختلف ایران(و سایر ملتها و فعالیتهاى که به اقتضاى مصلحت ناسالم تشخیص داده مى شوند) نه امرى تازه بلکه سابقه اى به قدمت دانشگاه در ایران دارد. هراس از خود آگاهى جمعى تورک ها و تلاش براى جلوگیرى از چنین خودآگاهى یادمانى است که از دوران پهلوى به ارث رسیده و برخلاف سایر یادگارهاى آن دوران به خوبى حفظ و حراست مى شود. محدود کردن فعالیت هاى دانشجویى آذربایجانى ها و سایر اتنیک ها بعضا با بهانه هاى مختلف و بعضا با دخالت مستقیم نیروهاى امنیتى که قانوناً حق دخالت در
دانشگاه را ندارند امرى نیست که بتوان به بهانه ى مصلحت توجیه کرد. به عنوان نمونه اى بارز از دست درازى ها و دخالتها در فعالیتهاى دانشجویى مى توان به رویدادهاى اسفندماه دانشگاه محقق اردبیلى به عنوان یکى از قطبهاى فعال دانشجویان تورک و کانون خطائى (شهریار سابق) به عنوان مرکز این فعالیتها اشاره کرد. کانون خطائى از بدو تشکیل همواره شاهد بى مهرى ها و
کم لطفى هاى متعدد بوده و حتى جریان هاى موازى و بعضاً متقابل را در مقابل خود دیده است و شانتاژ هایى که علیه تمامیت آن به راه انداخته اند تا با امنیتى جلوه دادن آن مانع از حضور دانشجویان هویت طلب در حراست از میراث و گنجینه هاى تاریخى و هویتى پدران خود باشند. این بى مهرى ها همواره با افزایش فعالیت کانون و افزایش رغبت عمومى به اهداف کانون تشدید شده است.
کما اینکه در سال ۹۷_۹۸ برنامه های اخذ مجوز شده ی کانون پی در پی و در لحظه آخر با فشار نهادهای خارج از دانشگاه لغو گردیده اند و از برگزارى آنان جلوگیرى به عمل آمده است. لغو همایش زبان مادرى در تاریخ دوازدهم اسفند و پس از آن جلوگیرى از برگزارى همایش تاریخ آذربایجان با دخالت مستقیم مشاور رئیس جمهورى آقاى حسام الدین آشنا دو مورد بارز و اخیر از چنین برخوردهاى زننده است و جالب اینکه دانشگاه چنان عاجز از حفظ شان و منزلت خود شده است که بعد از جلوگیرى از برنامه ى همایش تاریخ معاصر آذربایجان عوامل امنیتى و حراست دانشگاه آشکارا و بدون احساس
هیچ گونه نیاز به پاسخگویى اقدام به فیلمبردارى از معترضین کرده اند و به ظن خود قصد ترساندن دانشجویان را داشتند. به عبارتى عملا دیدگاه خود در قبال دانشگاه و دانشجو را نشان دادند و به اعتقاد خود به ابزار ترس جهت کنترل دانشجویان، در عمل اذعان کردند. این تناقض فاحش بین شعارها و اعمال دولت تدبیر و امید امرى نیست که در قاموس اخلاق بگنجد .
زننده تر از آن عدم مقاومت دانشگاه در قبال فشارها و غالباً همسویى با نهادهاى تجاوزگر به حریم دانشگاه مى باشد.

اما هدف در اینجا بیان مشکلات از موقعیت عجز و ناتوانى نیست بلکه اعلام هشدارى جدى به آنان که خواهان امنیتى شدن دانشگاه های کشور هستند مى باشد. اعلام هشدار به آنان که هویت ملت تورک و مطالبات آذربایجان و سایر ملتهاى ایران را بر نمى تابند و کماکان از اصلاح ساختار اجتماعى در هراسند. ساختارى که هنوز از بیمارى نژادپرستى دوران پهلوى خلاص نشده است. هشدار ما دانشجویان به آن دسته از اشخاص و جریان هایى است که به خیال خام خود محدود کردن دانشجویان را ابزار سرکوب آنان مى دانند غافل از آن که اراده ى فولادین دانشجویان زیر چکش فاشیزم به شمشیرى برنده بدل مى شود که پرده هاى تاریک جهالت را خواهد دَرید. دیگر زمان مُماشت با افکار بیمار و شوونیستى به سر رسیده است. من بعد آنان که باید در رفتار و گفتار خود دقت کنند و از بیان بى پرده و عریان افکار خود و انجام اعمال خود هراس داشته باشند، وارثان جهل نژادپرستى و مبتلایان به افیون یکسان سازى مى باشند. آنان که هویت ملیت هاى ایران را برنمى تابند و همواره سیاست هاى آسیمیلاسیون پهلوى را پى گیرى مى کنند. دیگر زمان بیان حقایق و مطالبه ى حقوق به شکل عریان و بدون هراس از نژادپرستان است. دیگر ملت هاى ایرانى و در راس آنها دانشجویان نباید حقوق خود را با لحاظ مصلحت ها مطالبه کنند بلکه از این به بعد پیروان جریان هاى نژادپرست که متاسفانه در بدنه ى حکومت کم نیستند باید از بیان ادعاهاى غیر معقول خود شرم کنند و جسارت کاذب آنها در هم شکسته شود.
این وظیفه ی مسئولین دانشگاهى و متولیان امور است که با چنین جریان هایى مقابله کنند. اما اگر چنین بی عملی از جانب مسئولین که گاهاً به هم سویى با عوامل نژادپرست تبدیل مى شود ادامه یابد ما دانشجویان رأساً اقدام به پاسخگویى خواهیم کرد. کاسه ى صبر ما دانشجویان به جایى رسیده است که هر قطره اى که به آن ریخته مى شود امکان دارد آخرین قطره باشد و سیل عصیان بر علیه بى عدالتى به راه بیندازد. این نامه تنها صداى اعتراض چند کانون و تشکل نیست بلکه صداى جنبش دانشجویى آذربایجان و قدرت توان بخش آنها که اینبار نیز ملت آذربایجان است، مى باشد. امید است این بیانیه به عنوان آخرین پیام به مسئولین جهت بازگشت به قانون مدارى و احترام به جایگاه دانشگاه و دانشجو کارساز بیفتد. چه اینکه پیام هاى ما در صورت مواجهه ى مستمر با گوش هاى ناشنوا به اشکال مقتضى مسئولین را از خواب غفلت بیدار خواهد کرد.

برخی از موارد دخالت در فعالیتهای دانشجویی و تلاش برای محدود سازی آنها در سال تحصیلی ۹۷_۹۸ ، پیوست شده است :
دانشگاه سراسرى مراغه(کانون آذربایجان شناسى)
به دنبال جمع آورى امضا از سوى کانون آذربایجانشناسى که با ۹۵۰ امضا از سوى دانشجویان مورد استقبال قرار گرفت. مسئولان دانشگاه متولى این کار را به اخراج از دانشگاه تهدید کردند . همچنین از برگزارى برنامه هاى تحت عنوان ریشه هاى شکل گیرى فرقه دموکرات آذربایجان و همایش بزرگداشت روز جهانى زبان مادرى نیز ممانعت به عمل آمد .
دانشگاه سراسرى زنجان(کانون فرهنگى اشراق)
در آذر ماه۹۷ با سمیناری تحت عنوان « بحران هویت» مخالفت به عمل آمد.
در آبانماه ۹۷ نیز با برگزاری نمایشگاهی با عنوان « آذربایجان » مخالفت به عمل امد و تنها با تغییر نام موفق به اخذ مجوز شد
دانشگاه سراسرى تبریز ( کانون آذربایجان شناسى)
مخالفت با برنامه بزرگداشت زبان مادرى که علت آن را امنیتى بودن مسئله عنوان داشتند. ممانعت از برگزارى تئاتر تکم در سطح دانشگاه و در ادامه عدم موافقت با برگزارى همایش بررسى تاریخ آذربایجان .
دانشگاه پیام نور تبریز (نشریه فرهنگ و تمدن آذربایجان)
ممانعت از پخش ویژه نامه به مناسبت روز جهانى زبان مادرى، مسئولین دانشگاهى با حضور در محل غرفه از پخش ویژه نامه جلوگیرى کردند.
همچنین هیئات تحریریه علاوه بر مرکز تبریز از مرکز استان نیز احضار شده و در این مرکز مورد بازجویى و اتهام معاون استان دانشگاه پیام نور قرار گرفته که همراه با تهدید به لغو مجوز و سایر مسائل همراه بود .
دانشگاه علوم پزشکى اردبیل(کانون فرهنگی آراز)
مخالفت با همایش تحت عنوان بحران دریاچه اورمیه و جلوگیرى از برگزارى برنامه شب شعر «قیزیل نار» در۲۴ آذرماه ۹۷علارقم مجوز قبلی به علت قرابت تاریخی با۲۱ آذر و نسل کشی رژیم پهلوی در آذربایجان.

اسامی تشکل ها ، کانون ها و نشریات دانشجویی آذربایجان :
کانون آذربایجان شناسى دانشگاه تبریز ، کانون آذربایجان شناسى دانشگاه مراغه ، کانون فرهنگى هنرى اشراق دانشگاه زنجان ، کانون فرهنگى هنرى فرهنگ و تمدن اسلامى آذربایجان و تبریز ۲۰۱۸ ، کانون فرهنگ و اندیشه دانشگاه مدنى آذربایجان ، انجمن اسلامى دانشگاه فرهنگیان پردیس همدان ، تشکل دانشجویى اسلامى استاد شهریار علوم پزشکى همدان، کانون خطائى دانشگاه محقق اردبیلى ، کانون استاد منزوى دانشگاه فرهنگیان زنجان ، کانون شعر و ادب دانشگاه بناب ، کانون شعر و ادب دانشگاه شهید مدنى آذربایجان ، نشریه فرهنگى اجتماعى فرهنگ و تمدن آذربایجان دانشگاه پیام نور تبریز ، نشریه فرهنگى اجتماعى سیاسى آچیق سوز دانشگاه آزاد اسلامى تبریز ، نشریه فرهنگى اجتماعى دالغا دانشگاه سراسرى اورمیه ، نشریه فرهنگى اجتماعى وطن دانشگاه اورمیه ، نشریه سیاسى اجتماعى آیدینلیق دانشگاه شهید قاضى طباطبایى اورمیه ، نشریه فرهنگى اجتماعى اوماى علومدپزشکى اردبیل ، نشریه فرهنگى اجتماعى بولوت ، نشریه فرهنگى اجتماعى اوخو دانشگاه پیام نور تبریز ، نشریه سیاسى اجتماعى آراز دانشگاه محقق اردبیلى ، نشریه فرهنگى اجتماعى تانیش دانشگاه سراسرى تبریز ، نشریه فرهنگى اجتماعى ساوالان دانشگاه
محقق اردبیل ، نشریه دانشجویى هویت طلب دانشگاه زنجان .

 

بیشتر بخوانید

بهنام شیخی و حمید منافی ؛ تمدید مرخصی دو فعال ملی آزربایجانی محبوس در اوین

اؤیرنجى : بنا بر اطلاع منابع آگاه در حرکت ملی آزربایجان جنوبی مرخصیِ بهنام شیخی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *