کنترل اخبار در ایران «بسیار شدید» و ابزارهای پخش آن در اختیار دولت قرار دارد. در این دوران، حداقل ٨۶٠روزنامه‌نگار و شهروندـروزنامه‌نگار دستگیر، زندانی و حتی اعدام شده‌اند و موج سرکوب علیه آنها هرگز کاهش نیافته است.

رژیم ایران در میان ١٨٠کشور، در ردۀ ١٧٠قرار دارد و وضعیت آن نسبت به سال پیش ۶رده پائین‌تر آمده است.

افغانستان نیز هر چند در این زمینه سه رده سقوط کرده، اما هنوز بسیار پیش از ایران و در ردۀ ١٢١جهانی واقع شده است.